آرشیو طبقات – نماز گزاردن رسول خدا (ص) در یک جامه و پوشیدن آن