• رسول خدا صلی الله علیه و آله :کُلُ مَعروفٍ صَدَقهٌ .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کار نیکی ، صدقه است .الخصال : ۱۳۴/۱۴۵ .برگزیده از کتاب […]
  • رسول خدا صلی الله علیه و آله :الدُنیا وَالآخِرَهُ ضَرَتانِ ؛ بِقَدرِ ما تَقرُبُ مِن احَدِهِما تَبعُدُ عَنِ الاُخری .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : دنیا و آخرت […]
  • رسول خدا صلی الله علیه و آله :خَیرُ لَهوِ المُومِنِ السِباحَهُ ؛پیامبر صلی الله علیه و آله :بهترین سرگرمی مومن شنا است .. کنزالعمال ، ح ۴۰۶۱۱ .برگزیده از کتاب […]