• آزاد کرده و وابسته خاندان نوفل است. زهری از او روایت کرده است.برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی
  • رسول خدا صلی الله علیه و آله :تَعمَلُ هذهِ الاُمهُ بُرهَهً مِن کتابِ الله ِ،ثُم تَعمَلُ بُرههً بِسُنَهِ رسولِ الله ِ ، ثُم تَعمَلُ بالرایِ ، فإذا عَمِلُوا بالرایِ فقد […]
  • رسول خدا صلی الله علیه و آله :إنَ الله َ بَعَثَنَی رَحمَهً للعالَمینَ، ولاِمحَقَ المَعازِفَ والمَزامیرَ واُمورَ الجاهِلیهِ .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خداوند مرا به عنوان […]