معجزات و کرامات

معجزه دیگر رسول علیه السلام

رسول صلی اللّه علیه خالد ولید را بخواند و- بفرستاد به اکیدر دومه الجندل، و او اکیدر بن عبد الملک بود پادشاهی بود از قبیله کنده و بر ایشان مستولی بود و نصرانی بود. رسول علیه السلام خالد را گفت: چون تو بدو رسی، او شکار گاو کند. خالد برفت. چون نزدیک قلعه ای رسید که او در آنجا بود، شبی بود تابستانی مهتابی روشن، و اکیدر بر بام با اهل خویش خفته. گاوی کوهی بیامد و به سرو در کوشک می شکافد.
زن گفت او را: هرگز مثل این دیده ای؟ او گفت: کسی صید چنین رها کند؟! به زیر آمد و بر نشست و سگان را با خود ببرد.a 36
چون از پیرامن قلعه پیش آمد، خالد بدو رسید و او را بگرفتند و برادرش را حسان بکشتند. خالد اکیدر را به حضرت رسول علیه السلام آورد. او را امان داد و صلح کرد بر جزیت و رها کرد تا با جای خویش رفت. و مسلمانان از خالد می پرسیدند که او را چگونه یافتی که رسول علیه السلام گفت که او را در شکار گاو یابی. خالد این حال باز گفت که گاو چه کرد تا او از قلعه بیرون آمد.
(۲)
برگرفته از کتاب شرف النبی(ص)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *