اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

طبقات – نماز گزاردن رسول خدا (ص) در یک جامه و پوشیدن آن

وکیع بن جراح و موسی بن داود از شریک بن عبد الله بن عبید الله، از عکرمه، از ابن عباس نقل میکند که میگفته پیامبر (ص) را دیده است که فقط در یک جامه نماز میگزارد و در حال نماز با اطراف آن خود را از گرمی و سردی زمین محفوظ میداشته است.
ابو ضمره انس بن عیاض لیثی از حمید طویل، از انس بن مالک نقل میکند که میگفته است آخرین نمازی که رسول خدا (ص) همراه مردم و پشت سر ابو بکر گزارد در یک جامه بود که آن را به خود پیچیده بود.
فضل بن دکین از مندل، از حمید، از انس نقل میکند رسول خدا (ص) در طول بیماری پیش از مرگ خود در حالی که نشسته و جامهیی را به خود پیچیده بود نماز گزارد.
مطّرّف بن عبد الله و عبد الرحمن بن ابو الموّال از موسی بن ابراهیم بن ابو ربیعه، از پدرش نقل میکردند که میگفته است پیش انس بن مالک بودیم برخاست و در حالی که فقط یک جامه داشت نماز گزارد، گفتیم: آیا فقط در یک جامه نماز میگزاری و ردای خود را نمیپوشی؟ گفت: آری رسول خدا (ص) را دیدم که چنین نماز میگزارد.
موسی بن داود از عبد العزیز بن ابو سلمه، از حمید طویل، از انس، از ام الفضل نقل میکند که میگفت پیامبر (ص) در طول بیماری پیش از مرگ خود در خانه خویش با ما نماز گزارد در حالی که فقط یک جامه به خود پیچیده بود، این نماز مغرب بود و پیامبر (ص) سوره و المرسلات را قرائت فرمود و دیگر تا به هنگام مرگ نماز جماعت نگزارد.
عبید الله بن موسی و هشام بن عروه از پدرش، از عمر بن ابو سلمه نقل میکنند پیامبر (ص) فقط در یک جامه که از دو طرف به خود پیچیده بود نماز گزارد.
محمد بن اسماعیل بن ابو فدیک از ضحاک بن عثمان، از هشام بن عروه، از پدرش، از عمر بن ابو سلمه نقل میکند که میگفته است پیامبر (ص) را در خانهاش دیدم که فقط
______________________________
[۱]. توجه دارید که موضوع نمازگزاردن حضرت ختمی مرتبت پشت سر ابو بکر مورد قبول ما شیعیان نیست.- م.
[۲]. مقصود لبابه دختر حارث و همسر عباس عموی پیامبر (ص) است و خواهر میمونه همسر رسول خدا (ص)، رک:
اسد الغابه، ج ۵، ص ۵۳۹٫- م.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۱،ص:۴۳۸
(۱) در یک جامه که آن را به خود پیچیده بود نماز گزاردند. همین روایت از طریق انس بن عیاض هم از عمر بن ابو سلمه نقل شده است.
عبد الله بن جعفر رقّی از عبید الله بن عمرو، از ابن عقیل نقل میکند به جابر بن عبد الله گفتیم همان طور که دیدهای رسول خدا (ص) نماز میگزارد نماز بگزار، ملحفهای برداشت و از زیر پستان خود آن را بست و گفت: دیدم که رسول خدا (ص) چنین عمل میفرمود.
فضل بن دکین از ابراهیم بن اسماعیل بن مجمّع، از ابو الزبیر نقل میکرد که دیده است جابر بن عبد الله فقط در یک جامه که به خود پیچیده است نماز میگزارد و جابر به او گفته است در خانه پیامبر (ص) بودم و دیدم که آن حضرت در یک جامه که به خود پیچیده است نماز میگزارد.
خالد بن خداش از عبد الله بن وهب، از عمرو، از ابو زبیر نقل میکند که میگفته است جابر بن عبد الله را دیدم که فقط یک جامه به خود پیچیده و نماز میگزارد و حال آنکه دیگر لباسهای او کنارش بود، ابو زبیر گفته است، جابر خود پیامبر (ص) را دیده است که چنین نماز میگزارده است.
یزید بن هارون از یزید بن عیاض بن یزید بن جعدبه، از زید بن حسن، از جابر بن عبد الله نقل میکند پیامبر (ص) فقط در ازاری که بر تن داشته است نماز گزارده و جامه دیگری بر تن آن حضرت نبوده است.
احمد بن عبد الله بن یونس از یعلی بن حارث محاربی، از غیلان بن جامع، از ایاس بن سلمه، از قول یکی از پسران عمار بن یسار، از پدرش نقل میکند که میگفته است پیامبر (ص) در نماز بر ما امامت فرمود در حالی که فقط یک جامه- یک ملحفه- بر خود پیچیده بود.
سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی از حسن بن یحیی خشنی و زید بن واقد از بسر بن
______________________________
[۱]. عمر بن ابو سلمه، متولد سال دوم هجرت در حبشه، و در گذشته ۸۳ هجری در مدینه، ربیب پیامبر (ص) است، در جنگ جمل در رکاب امیر المومنین علی (ع) بود.- م.
[۲]. روایت دیگری هم آمده بود که چون مکرر بود ترجمه نشد.- م.
[۳]. در هر دو نسخه- چاپ ادواردساخو و احسان عباس- به همین صورت است، آیا عمار بن یاسر صحیح نیست؟ در اسد الغابه و میزان الاعتدال و جامع الرواه عمار بن یسار را ندیدم.- م.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۱،ص:۴۳۹
(۱) عبید الله خضرمی، از ابو ادریس خولانی، از ابو درداء نقل میکند پیامبر (ص) بیرون آمد و فقط یک جامه بر تن داشت که از دو طرف به خود پیچیده بود و نماز گزارد، و چون نماز ایشان تمام شد، عمر حرفهایی زد از جمله گفت مثل اینکه با جنابت میشود نماز گزارد.
هاشم بن قاسم از محمد بن طلحه، از اعمش، از ابو سفیان، از جابر بن عبد الله، از ابو سعید خدری نقل میکند که میگفته است در خانه رسول خدا به حضورش رفتم در حالی که یک جامه به خود پیچیده بود نماز میگزارد.
هاشم بن قاسم و لیث از یزید بن ابو حبیب، از سوید بن قیس، از معاویه بن حدیج، از معاویه بن ابو سفیان نقل میکند که از خواهر خود ام حبیبه همسر رسول خدا (ص) پرسیده است: آیا پیامبر (ص) در جامهیی که به هنگام جماع بر تن داشته است نماز میگزارد؟ و او گفته است: در صورتی که در آن اثری از نجاست دیده نمیشد آری.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *