اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

طبقات – بیان چگونگی راه رفتن پیامبر (ص)

حجاج بن محمد اعور و موسی بن داود از ابو اسرائیل، از سیّار نقل میکردند که میگفته است پیامبر (ص) بدون اینکه ناتوان و خسته شود همچون بازاریها راه میپیمود.
یزید بن هارون از ابن عون، از ابو محمد عبد الرحمن بن عبیده، از ابو هریره نقل میکند که میگفته است همراه رسول خدا (ص) در تشییع جنازهیی بودم هر چه تند هم میرفتم، آن حضرت از من سبقت میگرفت، به سوی مردی که در کنار من حرکت میکرد نگریستم و گفتم: سوگند به خدای ابراهیم که گویی زمین برای پیامبر (ص) درنوردیده میشود.
خالد بن خداش از عبد الله بن وهب، از عبد الجبّار بن عمر، از محمد بن منکدر، از جابر نقل میکند رسول خدا هنگام راه رفتن به این سو و آن سو نمینگریست و چه بسا که ردای آن حضرت به درخت یا چیز دیگری گیر میکرد و بر آن کشیده میشد و پیامبر (ص) توجهی نمیفرمود، مردم میخندیدند و مطمئن بودند که پیامبر (ص) برنمیگردد و نگاه نمیکند.
عبد الصمد بن نعمان بزاز از طلحه بن زید، از وضین بن عطاء، از یزید بن مثرد نقل میکند پیامبر (ص) بسیار تند حرکت میکرد به طوری که اگر کسی از پی آن حضرت به حالت دویدن هم حرکت میکرد، به او نمیرسید.
عتّاب بن زیاد خراسانی از عبد الله بن مبارک، از رشدین بن سعد، از عمرو بن حارث، از ابو یونس خدمتکار ابو هریره، از ابو هریره نقل میکرد که میگفته است هیچ کس را زیباتر از پیامبر (ص) ندیدهام، گویی خورشید در چهرهاش خانه داشت و هیچ کس را ندیدهام که سریعتر از پیامبر (ص) حرکت کند و راه برود گویی زمین برای او در نور دیده میشد، ما خسته میشدیم و او همچنان به راحتی راه میرفت.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۱،ص:۳۶۵
(۱)
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *