پدر و مادر (شجره نامه)

طبقات – مادر و جده های مادری رسول خدا (ص)

اشاره
هشام بن محمد بن سائب کلبی از قول پدرش نقل میکند که میگفته است مادر رسول خدا (ص) آمنه دختر وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مرّه است، و مادر آمنه، برّه دختر عبد العزّی بن عثمان بن عبد الدار بن قصیّ بن کلاب است، و مادر او ام حبیب دختر اسد بن عبد العزی بن قصیّ بن کلاب است، و مادر او برّه دختر عوف بن عبید بن عویج بن عدیّ بن کعب بن لویّ است، و مادر او قلابه دختر حارث بن مالک بن حباشه بن غنم بن لحیان بن عادیه بن صعصعه بن کعب بن هند بن طابخه بن لحیان بن ذیل بن مدرکه بن الیاس بن مضر است، و مادر او امیمه دختر مالک بن غنم بن لحیان بن عادیه بن صعصعه است، و مادر او دبّ دختر ثعلبه بن حارث بن تمیم بن سعد بن هذیل بن مدرکه است، و مادر او عاتکه دختر غاضره بن حطیط بن جشم بن ثقیف است و ثقیف قسی بن منبّه بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن عیلان است و نام عیلان الیاس بن مضر است، و مادر عاتکه، لیلی دختر عوف بن قسی است که همان ثقیف است.
مادر وهب بن عبد مناف (جده پدری آمنه) قیله یا هند دختر ابو قیله است و ابو قیله کنیه و جز بن غالب بن حارث بن عمرو بن ملکان بن افصی بن حارثه و از قبیله خزاعه است، و مادر او سلمی دختر لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه است. و مادر او ماویه دختر کعب بن قین از قضاعه است، و مادر و جز بن غالب، سلافه دختر واهب بن بکیر بن مجدعه بن عمرو از بنی عمرو بن عوف و از قبیله اوس است، و مادر او دختر قیس بن ربیعه از بنی مازن بن بویّ بن ملکان بن افصی برادر اسلم بن افصی است، و مادر او نجعه دختر عبید بن حارث از بنی حارث بن خزرج است.
مادر عبد مناف بن زهره جمل دختر مالک بن فصیّه بن سعد بن ملیح بن عمرو از قبیله خزاعه است و مادر زهره بن کلاب که مادر قصیّ بن کلاب هم هست فاطمه دختر سعد بن
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۱،ص:۴۹
(۱) سیل است که این سعد همان خیر بن حمالّه بن عوف بن عامر جادر از قبیله ازد است.
هشام بن محمد بن سائب کلبی از پدرش نقل میکند که میگفته است پانصد نفر از جدههای مادری و پدری رسول خدا را که نامشان را بررسی کردم و نوشتم در هیچ مورد ندیدم که در ازدواج آنها سنتهای جاهلی معمول بوده یا زنا کار باشند. ترجمه الطبقات الکبری ج۱ ۴۹ مادر و جدههای مادری رسول خدا(ص) ….. ص : ۴۸
و ضمره انس بن عیّاض لیثی از جعفر بن محمد (امام صادق علیه السلام)، از پدرش محمد بن علی بن حسین (ع) نقل میکرد که پیامبر (ص) میفرموده است از زمان آدم (ع) من همواره از نسلی که ازدواج شرعی میکردهاند، متولد شدهام و هیچ از زنا و سنتهای جاهلی نسب مرا مخدوش نساخته است و با طهارت مرا زاییدهاند.
محمد بن عمر اسلمی از ابو بکر بن عبد اللّه بن ابو سبره، از عبد المجید بن سهیل، از عکرمه، از ابن عبّاس نقل میکند که رسول خدا (ص) میفرموده است من از زمان آدم به طریق ازدواج شرعی و بدون آلودگی به زنا متولد شدهام.
همچنین محمد بن عمر اسلمی از محمد بن عبد اللّه بن مسلم، از عمویش زهری، از عروه، از عایشه نقل میکند که پیامبر (ص) فرموده است من از ازدواج مشروع زاییده شدهام نه سنتهای جاهلی و زنا.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *