اصحاب و شاگردان, حوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

طبقات – حاضران در جنگ بدر – نعمان بن مالک

ابن ثعلبه بن دعد بن فهر بن ثعلبه بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج. ثعلبه بن دعد همان کسی است که به قوقل معروف شده است و او دارای عزت و شوکت بوده و برای اشخاص خائف و ترسان که پیش او میآمدهاند، میگفته است هر کجا میخواهی برو که در امانی و به همین جهت تمام فرزندان غنم و سالم به قواقله معروفاند و نام آنان در دیوان هم با همین عنوان ثبت است. نعمان در جنگ بدر و احد شرکت کرد و در جنگ احد شهید شد.
______________________________
[۱]. ظاهراً پاسخ پیامبر (ص) که فرمودهاند خیال میکنم بر شوهرت حرامی حذف شده است- م.
[۲]. این موضوع در تفاسیر قرآن هم در شان نزول این آیات با اختلافات مختصری آمده است، ر ک: شیخ طبرسی.
مجمع البیان، ج ۹، ۱۰، ص ۲۴۷، و ابو الفتوح رازی، تفسیر، ج ۱۱، چاپ مرحوم آقای شعرانی، ص ۶۵- م.
[۳]. مدّ، مقدار آن مورد اختلاف است. در رسالههای عملیه آن را تقریباً معادل ۷۵۰ گرم دانستهاند، ر ک: بخش کفاره روزه در توضیح المسائل- م.
[۴]. قوقل، به ضم اول به معنی کبک و مرغ سنگخوار است و به معنی خرامیدن و راه رفتن هم آمده است- م.
ترجمه الطبقات الکبری ،ج۴،ص:۴۶۲
(۱) صفوان بن امیه او را شهید کرد. فرزندان او باقی نماندهاند. این که گفتیم سخن محمد بن عمر واقدی است، ولی عبد الله بن محمد بن عماره انصاری میگوید: کسی که در جنگ بدر شرکت داشته است، نعمان بن مالک بن ثعلبه بن اصرم بوده که لنگ بوده است و مادرش هم عمره دختر ذیاد بن عمرو و خواهر مجذر بن ذیاد و از خاندان غضینه از قبیله بلیّ و همپیمان بنی قوقل بودهاند.
همچنین میگوید: کسی که ملقب به قوقل بوده، نعمان بن مالک بن ثعلبه بن دعد است و او در جنگ بدر حضور نداشته است و اعقاب او باقی نماندهاند. عبد الله بن محمد بن عماره نصاری نسب نعمان بن مالک بن ثعلبه بن اصرم و نسب دیگری را در کتاب نسب انصار آورده است و فرزندان و فرزندزادگان ایشان را هم نقل کرده است.
برگرفته از کتاب طبقات الکبری نوشته: ابن سعد، محمد بن سعد ترجمه: محمود مهدوی دامغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *